Algemeen

Toegang tot en gebruik van deze Website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze Website (gezamenlijk de "Diensten") zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen (de "Servicevoorwaarden"). Door gebruik te maken van de Diensten, gaat u akkoord met alle Servicevoorwaarden, zoals die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt. U dient deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij in de Gebruiksvoorwaarden hebben aangebracht. Toegang tot deze Website is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook deze Website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van deze Website of tot de gehele Website beperken. Deze Website bevat ook links naar andere websites, die niet worden beheerd door The Avocado Show (de "Gelinkte Sites"). The Avocado Show heeft geen controle over de Gelinkte Sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan. Uw gebruik van de Gelinkte Sites is onderworpen aan de gebruiks- en servicevoorwaarden die op elk van die sites zijn opgenomen.

Intellectuele eigendom, software en inhoud

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en inhoud die op of via deze Website aan u ter beschikking wordt gesteld, blijven eigendom van The Avocado Show of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden aan The Avocado Show en haar licentiegevers. U mag de geleverde inhoud uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik opslaan, printen en weergeven. U mag de inhoud of kopieën van de inhoud die aan u worden geleverd of die op deze website verschijnen niet publiceren, manipuleren, distribueren of anderszins reproduceren, in welke vorm dan ook, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met een zakelijke of commerciële onderneming. U mag geen software of begeleidende documentatie wijzigen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of afgeleide werken creëren op basis van software of begeleidende documentatie die door The Avocado Show of haar licentiegevers wordt geleverd. The Avocado Show logo's zijn handelsmerken die toebehoren aan The Avocado Show. Er wordt u geen licentie of toestemming verleend om deze merken op enigerlei wijze te gebruiken, en u stemt ermee in deze merken of merken die er kleurbaar op lijken, niet te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van The Avocado Show.

Afwijzing van aansprakelijkheid


Het materiaal dat op deze Website wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld sluiten The Avocado Show en haar leveranciers, content providers en adverteerders, voor zover wettelijk toegestaan, hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders geïmpliceerd zouden kunnen worden door statuut, gewoonterecht of het recht van billijkheid en zullen niet aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of incidentele schade, of schadevergoeding voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik, onvermogen tot gebruik, prestaties of storingen van deze Website of de Gelinkte Sites en het daarop geplaatste materiaal, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was of voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, uit de wet, het gewoonterecht of anderszins. Dit heeft geen invloed op The Avocado Show's aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, noch voor frauduleuze onjuiste voorstelling, onjuiste voorstelling met betrekking tot een fundamentele zaak of enige andere aansprakelijkheid, die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Koppeling naar deze website

U mag een link plaatsen naar onze homepage, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er voordeel uit haalt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat. U mag geen link plaatsen vanaf een website die geen eigendom van u is. Deze Website mag niet worden geframed op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van deze Website dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord The Avocado Show, haar directeuren, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en filialen, te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website of uw schending van de Servicevoorwaarden.

Variatie

The Avocado Show heeft het recht om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Diensten en/of elke pagina van deze Website aan te passen, te verwijderen of te wijzigen.

Invaliditeit

Indien een deel van de Servicevoorwaarden onafdwingbaar is (met inbegrip van een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van andere delen van de Servicevoorwaarden, waarbij alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Voor zover een clausule/deelclausule of een deel van een clausule/deelclausule kan worden gescheiden om het overblijvende deel geldig te maken, zal de clausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief stemt u ermee in dat de clausule wordt gerectificeerd en geïnterpreteerd op een manier die de oorspronkelijke betekenis van de clausule/subclausule zo dicht mogelijk benadert, zoals wettelijk is toegestaan.

Ontheffing

Indien u deze voorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, zullen wij nog steeds gerechtigd zijn om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden schendt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en in het geval van een geschil of claim in verband met deze voorwaarden, zal dat geschil of die claim onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Gehele overeenkomst

De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en The Avocado Show. Elke verklaring van afstand van een bepaling van de Servicevoorwaarden zal alleen van kracht zijn als deze schriftelijk is en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van The Avocado Show.